Prevádzkové a podnikateľské objekty - www.znalecmurin.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prevádzkové a podnikateľské objekty

1. List vlastníctva použiteľný pre právne úkony (nie starší ako 3 mesiace - originál, alebo notársky overená fotokópia) *

2. Aktuálna kópia z katastrálnej alebo pozemkovej mapy na pozemky (parcely) na ktorých sa stavby nachádzajú *

3. Doklady k stavbám z ktorých je zrejmý vek jednotlivých stavieb (stavebné povolenia, kolaudačné resp. užívacie povolenia, staršie znalecké posudky .... )

4. Ak je predmetom ohodnotenia pozemok (pozemky) mimo zastavaného územia obce (v extraviláne), ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako „orná pôda", „ovocný sad", „vinica", „chmeľnica", „trvalý trávny porast" - teda iný druh ako zastavaná plocha, alebo záhrada, je potrebná UPI - územno plánovacia informácia. Tento podklad slúži pre zdokladovanie, že predmetný pozemok je možné zastavať). Takýmto dokladom je napríklad vyjadrenie starostu obce, stanovisko hlavného architekta, územný plán zóny a pod.

5. Projektovú dokumentáciu stavieb (ak existuje), resp. zamerania skutkového stavu stavieb

6. Geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc parciel, potvrdený príslušným katastrálnym úradom a v prípade ak zmena nehnuteľností nie je zachytená v aktuálnej kópii z katastrálnej mapy (napríklad prístavba k domu).

7, navyše pre výpočet výnosovej hodnoty :

° Existujúce nájomné zmluvy na prenájom nehnuteľností
° Existujúce zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti
° Iné zmluvy obmedzujúce užívanie nehnuteľností; resp. zmluvy spojené s užívaním
nehnuteľností (napr. predkupné práva a pod.)
° Daňový výmer na daň z nehnuteľností (ročný)
° Suma za ročné poistenie nehnuteľností (stavieb)

Pozn.:
* - postačuje aj doklad bez kolku obstaraný prostredníctvom www.katasterportal.sk, avšak nie všetky katastre majú dostupnú mapu na tomto portále, vtedy je potrebné žiadať o kópiu z katastrálnej mapy príslušnú správu katastra. Odporúčam predovšetkým pri posudkoch na účel uzatvorenia záložnej zmluvy (úver) predovšetkým pre bankové domy body 1, 2, a 7, konzultovať so znalco

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky