Pozemok - www.znalecmurin.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pozemok

1. list vlastníctva (použiteľný pre právne úkony (nie starší ako 3 mesiace - originál, alebo notársky overená fotokópia) *

2. kópia katastrálnej mapy (aktuálna) *

3. geometrický plán (ak boli vykonané zmeny, ktoré nie sú zakreslené na kópii katastrálnej mapy)

4. UPI - územno plánovacia informácia (je potrebná, ak na LV je druh pozemku uvedený napríklad ako orná pôda - teda iný druh ako zastavaná plocha, alebo záhrada. Tento podklad slúži pre zdokladovanie, že predmetný pozemok je možné zastavať). Takýmto dokladom je napríklad vyjadrenie starostu obce, stanovisko hlavného architekta, územný plán zóny a pod.

Pozn.:
* - postačuje aj doklad bez kolku obstaraný prostredníctvom www.katasterportal.sk, avšak nie všetky katastre majú dostupnú mapu na tomto portále, vtedy je potrebné žiadať o kópiu z katastrálnej mapy príslušnú správu katastra. Odporúčam predovšetkým pri posudkoch na účel uzatvorenia záložnej zmluvy (úver) predovšetkým pre bankové domy body 1, a 2, konzultovať so znalcom

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky