Etický kódex - www.znalecmurin.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Etický kódex

ETICKÝ KÓDEX ZNALCA

I.
Úvodné ustanovenia

Etický kódex znalca vymedzuje pravidlá správania a konania znalca vykonávajúcich znaleckú činnosť vo vzťahu k zákazníkom, tretím osobám a spolupracovníkom.

II.
Základné pravidlá znaleckej činnosti

1) Znalec musí vystupovať ako nezávislá a objektívne osoba. Musí byť schopný a ochotný povedať klientovi pravdu a poskytnúť mu nezávislé a nezaujaté stanovisko.

2) Každý znalec musí pociťovať profesionálne hrdosť na vlastnú prácu a usilovať o spoluprácu s ostatnými členmi znaleckej komunity pri obhajobe a presadzovaní spoločných profesionálnych a stavovských záujmov.

3) Znalec je povinný celoživotne usilovať o vlastné sebazdokonaľovanie tým, že bude viac poznať a vedieť, bude dobrým psychológom, bude dbať na dobrú fyzickú a psychickú kondíciu, aby svojimi emóciami a problémami neovplyvňoval činnosť, ktorú vykonáva.

4) S etikou znaleckej činnosti sa nezlučuje, aby znalec mimo dohodnutý honorár prijímal od klienta ďalšie honoráre, odmeny, provízie alebo iné benefity.

III.
Vykonávanie znaleckej činnosti

1) Znalec ponúka a poskytuje také služby, ktoré sú v súlade s jeho odbornými kompetenciami, znalosťami, skúsenosťami a možnosťami jeho vplyvu.

2) Znalec prijíma len takú zákazku, pre ktorú je kvalifikovaný a o ktorej sa domnieva, že prinesie zákazníkovi úžitok.

3) Znalec neprijme zákazku znaleckého úkonu ak
a) obmedzeného rozsahu, ktorý by nedovoľoval vykonať znaleckú činnosť riadne, nestranne, účelne a hospodárne
b) v prípade, ak požaduje klient riešenia odporujúce právnym predpisom Slovenskej republiky, alebo právnym predpisom krajiny, v ktorej sa výsledky znaleckej činnosti budú prezentovať,
c) za podmienok, ktoré by mohli aj iným spôsobom ohroziť jeho objektivitu, nezávislosť, alebo bezúhonnosť
Znalec si vždy si ponechá právo odstúpiť od zákazky v prípade, ak sa vytvárajú podmienky prekračuje vyššie uvedené obmedzenia.

IV.
Vzťah ku klientom

1) Znalec stavia záujmy klientov pred záujmami vlastnými a svoje služby poskytuje tak, aby z nich mal úžitok predovšetkým klient. Využíva pritom svojich odborných znalostí a skúseností podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

2) Vzťah medzi znalcom a klientom musí byť založený na vzájomnej dôvere. Klient si musí byť istý tým, že znalec je voči nemu úplne úprimný a poctivý a že hlavnou zásadou pre správanie je služba záujmom klienta.

3) Pri rokovaní s klientmi musí znalec poznať vlastné emócie a byť schopný sám seba motivovať k rokovaní sledujúcemu klientov prospech aj za cenu potlačenia vlastných záujmov a ambícií.

4) Znalec musí byť citlivý k postojom aj emóciám klientov a pri rokovaniach s nimi musí efektívne ovládať umenie medziľudských vzťahov.

5) Znalec poskytuje svoje služby dvom, alebo viacerými navzájom si konkurujúcim či nepriateľských klientom jedine s ich vedomím. Starostlivo zváži, či za daných okolností a daného negatívneho vzťahu medzi klientmi nie je vhodnejšia svoje kontakty s jedným z nich prerušiť.
6) Znalec informuje svojich klientov o všetkých vzťahoch, okolnostiach alebo záujmoch, ktoré by mohli ovplyvniť jeho úsudok alebo objektívnosť poskytovaných služieb.

V.
Vzťah k tretím osobám

1) Všetky informácie o klientovi, ktoré znalec v priebehu svojej znaleckej činnosti získa, udržuje v tajnosti a nevyužije k svojmu finančnému alebo inému prospechu. Taktiež zabráni tomu, aby týchto informácií mohli bez súhlasu klienta využívať tretie osoby.

2) Ustanovenia uvedené v predošlom odseku je znalec povinný dodržiavať aj po skončení znaleckej činnosti u klienta.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky